Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu VPazarı Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır.), VPazarı ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm VPazarı kullanıcıları burada ilan edilen "Kullanıcı Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Site'mize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
2. TANIMLAR
VPazarı bir "Valorant" oyunu için hesap satış platformudur. Bu sözleşmede Valorant oyunu kısaca "oyun" diye anılacaktır ve www.vpazari.com "site" diye anılacaktır. Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "kullanıcı" olarak anılacaktır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak VPazarı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak VPazarı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve VPazarı tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca VPazarı tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, VPazarı tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, VPazarı kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple VPazarı'ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların VPazarı tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden VPazarı'nın doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. VPazarı , Kullanıcı'lar tarafından VPazarı 'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı'lar, VPazarı  yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) VPazarı  sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, VPazarı ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla VPazarı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. VPazarı , Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında VPazarı her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
g)Bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan hesap, sadece sizin kişisel kullanımınız için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Kullanıcı Programı veya Hizmeti alt lisans olarak vermeyeceğini, kiralamayacağını, ödünç vermeyeceğini ya da herhangi bir şekilde devretmeyeceğini kabul eder.
5.2. VPazarı'nın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) VPazarı, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. VPazarı, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) Site'deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan VPazarı sorumlu değildir.
c) VPazarı sitedeki ürünler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün ismini yazdığı ya da ürünü site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir. VPazarı ek olarak sitedeki ürünleri düzenleme/kaldırma hakkını saklı tutar. Söz konusu düzenleme/kaldırma işlemleri sonucu kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden VPazarı'in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır.
e) VPazarı  kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;
-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek.
-Üslup, argo konuşmak.
-Hakaret etmek, aşağılamak.
-Küfür etmek.
-Reklam yapmak.
-Hesabını satmak ya da hesap satın almak.
-Hesabını devretmek ya da hesap devralmak.
-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.
-Hesap hacklemek.
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(diğer oyuncuların)
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.(kendi bilgisi)
-Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak.
-Flood, anlamsız karakterler yazmak.
-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak.
-Pornografik yazı yazmak.
f) VPazarı kullanıcı sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler kullanıcı siteye giriş yaptığında onlara bildirilir.
g) Kullanıcılar siteden satın almış oldukları oyun hesaplarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Hesap güvenliği ile ilgili olası sorunlardan VPazarı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. VPazarı açıklama yapmaksızın oyun hesabını veya oyun hesap ilanını kaldırma, düzenleme ya da silme hakkını saklı tutar.
h) Kullanıcılar hizmetlerimizi kullanarak satın aldıkları hizmetlerin risklerini ve sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar. Hizmetin satın alımında VPazarı tarafından verilen yanlış bilgi ya da detay eksikliği gibi durumlardaki olası gecikmeler, yetersiz sonuçlar ve fiyat farklılıkları kullanıcıların sorumluluğundadır.
i) Ödemeyi takiben satın alınan oyun hesabının teslim edilememesi, eksik teslim edilmesi veya hesapla ilgili bir problem çıkması durumunda VPazarı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6. ÜRÜN İPTAL VE İADE KOŞULLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yönetmelik, anında ifa edilen hizmetlere cayma hakkı tanımamıştır. Örneğin, anında indirilip kullanılan yazılım ve programlarda, anında indirilebilen müzik yada videolarda, sipariş üzerine özel olarak hazırlanan ürünlerde, son kullanma tarihi geçebilecek mallarda, paketi açılmış kaset, CD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, e-gazete ve e-kitap gönderilmesi durumunda tüketici hiçbir şekilde cayma hakkını kullanıp ürünü iade ederek parasını isteyemeyecektir.
7. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
a)VPazarı , site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.

8.RANDOM HESAPLAR

a)VPazarı, satın alınan hiçbir random hesabın garantisini sunmaz, değişimini yapmaz, iadesini yapmaz. Alıcı tüm bunları kendi hür iradesiyle kabul ederek almaktadır. VPazarı, ürünün garanti durumunu ürün açıklamasında belirtmek zorundadır.

b)VPazarı, teslim ettiği ürünlerde skin sayılarını sayarken kapalı dahi olsa;

Skin Renklerini sayıya ek skin olarak dahil eder.
Skin Seviyelerini sayıya ek skin olarak dahil eder.

Skin Geliştirmeleri, özelleştirmeleri ve gelecekte gelebilecek her hangi bir güncelleme ile gelen skin fonksiyonlarını skin sayılarına dahil eder.
Alıcı tüm bu skin sayılarına bunların dahil edileceğini kabul etmektedir.
c)VPazarı, ürünleri teslim etmeden önce kontrol eder, teslimattan sonra ilk giriş dışında garanti sunmaz. Teslimattan sonra hesabın başına gelebilecek hiçbir şeyden VPazarı sorumlu değildir.

İlk giriş garanti şartı;

İlk giriş garantisi için elinizde 3d ekranından ilk girişi yaptığınız ve hata aldığınız ekrana kadar montajsız duraklatılmamış , kesilmemiş bir video kaydı varsa ancak hesabınız revize edilebilir.

bunlardan ibarettir. Eksik bir ibare bulunması durumunda garantinin kabulu VPazarı'nın isteğine bağlıdır. VPazarı garanti vermedikçe kullanıcı garanti talep edemez.
9.DİSCORD SUNUCUSU

VPazarı adına discordda yapılabilecek hiçbir işlemden, başınıza gelebilecek her hangi bir işlemden mesul veya sorumlu değiliz. Discord'a kendi isteğinizle katılıp kendi isteğinizle çıkabilirsiniz. Discord adlı platformda oluşabilecek her hangi bir mağduriyette VPazarı yardımcı olmayacaktır.